MonetABC®

Softvérové riešenie MonetABC® je technickou realizáciou metodiky ABC (Activity Based Costing), ktorá umožňuje analýzu ekonomickej rentability jednotlivých aktivít, procesov, zákazníkov a produktov podniku, ako aj podrobný prehľad o alokáciách nákladov, výnosoch a ich súvislostiach. Zároveň podporuje možnosti využitia vytvoreného modelu podniku na tvorbu rôznych scenárov a rozpočtov v reálnom čase.

Systém MonetABC® je riešený modulárne. To znamená, že užívateľ si môže nakombinovať zostavu používaných modulov na základe vlastných potrieb, prípadne rozpočtových možností. Systém MonetABC® je samostatný nadstavbový systém a nie je pevne viazaný na žiadnu platformu základného informačného systému.


Popis jednotlivých modulov systému MonetABC®


MonetABC®

Základný modul obsahuje kompletný výpočtový stroj systému pre kalkulácie nákladov pomocou metodiky ABC. Modul podporuje metodiku podľa štandardov CAM-I (Consortium for Advanced Manufacturing International). Modul MonetABC® obsahuje nástroj multidimenzionálnej analýzy ziskovostí (ziskovosť klientov, výrobkov, obchodných sietí, regiónov, obchodných zástupcov, distribučných kanálov, ...). Modul podporuje importovanie údajov z iných zdrojov prostredníctvom pevne formátovaných vstupných súborov. Taktiež podporuje export základných vypočítaných hodnôt do jednoduchých textových tabuliek. Modul má obmedzenie na počet účtov (súčet nákladové účty + aktivity + polotovary + produkty + zákazníci v modeli) do 5 tisíc.


MonetABC® Maxi

Modul obsahuje kompletný výpočtový stroj systému pre kalkulácie nákladov pomocou metodiky ABC. Modul podporuje metodiku podľa štandardov CAM-I (Consortium for Advanced Manufacturing International). Oproti modulu MonetABC® nemá žiadne obmedzenie počtu účtov.


MONET REPORT

Modul poskytuje užívateľovi väčší komfort pri pravidelnom generovaní väčšieho počtu reportov pre užívateľov vo firme, resp. hlásení pre holding. Reporty sú generované v prostredí Crystal Reports, ktoré je na trhu štandardným reportovacím prostredím.

Modul obsahuje množstvo štandardných najviac používaných reportov v hotovej forme, kde stačí len načítať hlavičku firmy a ihneď je možné tvoriť výstupné zostavy. Samozrejme, pre zákazníkov s licenciou Crystal Reports sú pripravené šablóny, z ktorých je možné veľmi rýchlo vytvoriť reporty podľa špecifických zákazníckych potrieb. V prípade, že zákazník požaduje úpravu niektorých reportov a nepracuje s vývojovým prostredím Crystal Reports, je možné potrebné zostavy dodefinovať presne podľa potrieb zákazníka.

Súčasťou modulu MONET REPORT je aj nástroj, ktorý skonvertuje databázu MonetABC® do tvaru, z ktorého je možné následne využiť údaje aj do firemných reportovacích nástrojov prostredníctvom ODBC.


MONET BUDGET

Modul vie pomocou spätného chodu kalkulácie namodelovať spotrebu jednotlivých zdrojov a následne s takto vytvorenými plánovými hodnotami zdrojových účtov a predpokladaných hodnôt vytvoriť rozpočet (scenár vývoja) firmy, na základe vytvoreného modelu, vývoja cost driverov v predošlých obdobiach, vývoja fixných a variabilných nákladov, predpokladu tržieb a výroby.

Uvedený nástroj nájde v podniku uplatnenie najmä po získaní základných historických údajov v modeli ABC, ale následne vie mnohonásobne zrýchliť proces tvorby, posudzovania, kalkulovania a schvaľovania rozpočtov a scenárov vývoja firmy.


Technické riešenie produktu
 • softvér MonetABC® je súčasťou alebo nadstavbou manažérskeho informačného systému
 • čerpá údaje z databáz ostatných informačných systémov (účtovníctvo, predaj, výroba, MTZ, ...), integruje aj rôzne softvérové prostredia
 • dáta v systéme sú aktualizované mesačne dátovými importami
 • softvér má vlastnú databázu, nad ktorou bežia kalkulácie, analýzy a modelovanie
 • základné prostredie je slovenské a počíta sa s národnými lokalizáciami podľa potreby

Využitie softvéru MonetABC® v praxi
 • sprehľadnenie ekonomickej efektívnosti podnikových činností a procesov – adresné rozdelenie réžií na konkrétne podnikové činnosti
 • mesačné výsledné kalkulácie produktov a ich efektívnosť
 • mesačné vyhodnotenie ekonomickej pridanej hodnoty podľa klientov
 • multidimenzionálna analýza zisku (produkty, klienti, segmenty trhu, obchodné siete)
 • analýza nákladovosti procesov
 • modelovanie ekonomického dopadu organizačných a iných zmien (ceny vstupov a p.)
 • plánovanie a rozpočtovanie podľa procesov a činností
 • optimalizácia portfólia produktov a klientov
 • ekonomický monitoring pre ISO 9000 a zákaznícku orientáciu
 • generovanie údajov pre manažérske účtovníctvo

Softvér MonetABC® je určený pre všetky veľkosti firiem. Vo veľkých firmách v kombinácii s transakčným systémom, slúži ako flexibilná nadstavba pre účely kontrolingu, v menších firmách zase ako finančne nenáročný nástroj na analýzy ziskovosti. Osvedčil sa nielen vo výrobných podnikoch, ale aj vo sfére služieb, obchodu, pre finančné spoločnosti a všetky ďalšie, ktoré chcú aktívne riadiť svoju ekonomickú efektívnosť.


Technické požiadavky

Hardvér (minimálne požiadavky):
 • procesor Pentium
 • 128 MB RAM (doporučené 512 MB)
 • 100 MB voľné miesto na HDD potrebné pre inštaláciu + objem v závislosti od veľkosti modelu
Platforma:
 • MS Windows 2000/ME/NT/XP